Wartości Scrum: otwartość w codziennej pracy Agile

Michalina Smolarkiewicz | Zarządzanie projektami | 24.07.2023

Jaką rolę w Scrumie odgrywa Otwartość? Dlaczego jej brak może mieć negatywny wpływ na cały zespół Scrum i interesariuszy? Przeczytaj artykuł!

Otwartość jest jedną z 5 wartości Scruma. Jej brak może mieć negatywny wpływ na cały zespół Scrum i interesariuszy, skutkując słabą komunikacją, brakiem zaufania lub ograniczoną przejrzystością. Wierność tej wartości może z kolei znacząco zmaksymalizować korzyści płynące z frameworka Scrum. Przeczytaj artykuł i sprawdź nasze pomysły i sugestie dotyczące usprawnienia współpracy i otwartego podejścia!

System wartości: dlaczego warto korzystać z frameworka Scrum?

Scrum jest frameworkiem, który zespoły wybierają głównie ze względu na korzyści, np. płynące z możliwości podziału pracy na mniejsze zadania (Sprinty) oraz z powodu wartości stanowiących filary Scruma. To zwinne (z ang. Agile) podejście rozwija we wszystkich członkach zespołu opisane w Przewodniku po Scrumie (z ang. Scrum Guide) główne 5 wartości, takie jak: 

  1. Otwartość,
  2. Zaangażowanie,
  3. Skupienie,
  4. Odwaga,
  5. Szacunek.

Jednak jest to coś więcej niż sztywne zasady. Scrum skupia się bardziej na zachowaniu niż na procesie. Mimo że nie są one żadną innowacją, nadają one kierunek pracy, zrachowaniom i czynnościom podczas codziennej pracy nad produktem.

Otwartość jako jedna z 5 wartości Scrum

Dlaczego otwartość znalazła się wśród kluczowych pięciu wartości we frameworku Scrum? Głównie dzięki temu, że to właśnie otwartość na zmiany odróżnia ten framework od tradycyjnego podejścia. Empiryzm w Scrumie wymaga przejrzystości, otwartości i uczciwości. 

Aby zmaksymalizować postępy Zespołu Scrumowego w jak najkrótszym czasie, konieczne jest, aby zespół developerski przyjął kulturę najwyższej uczciwości i otwartości. Podstawowym celem spotkania Daily Scrum jest identyfikacja i rozwiązanie problemów. Jednak cel ten pozostaje nieosiągalny, jeśli Zespoły Scrumowe za nic będą miały wartości i zasady wspomnianej wcześniej metodyki. Ponadto niezbędna  jest adaptacja do faktu, że członkowie Zespołów Scrumowych to niezależne jednostki. Dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości i barier owocować będzie poprawieniem samoorganizacji pracujących w projekcie osób. 

Praca w zaangażowaniu i skupieniu wymaga ogromnej dozy otwartości, aby podczas procesu tworzenia nie stracić z zasięgu wzroku głównego celu projektu. 

Otwartość Scrum Mastera = filar sukcesu projektu?

Ze względu na swoją popularność to podejście wydaje się łatwe. Na pierwszy rzut oka rola Scrum Mastera również może się taka wydawać. Prawda jest zgoła inna. Jest on nie tylko mediatorem, sługą-liderem i coachem, ale bardzo często także kolegą, który zawsze służy pomocą każdemu programiście. Scrum Master zachęca do otwartej komunikacji podczas spotkania Daily czy Retrospektywy Sprintu (z ang. Sprint Retrospective) oraz prezentuje  otwartość poprzez poszanowanie decyzji zespołu. Jest po to, by pytać, a nie krytykować. Takie podejście wymaga odwagi. 

Dowiedz się więcej : Rola Scrum Mastera w procesie wytwarzania oprogramowania

Rola Product Ownera w kulturze otwartości Scruma

Definicja roli Product Ownera wykracza poza zarządzanie Backlogiem Produktu i ustalanie priorytetów zadań. Ponadto kompetentny PO odgrywa kluczową rolę w promowaniu nie tylko otwartości, ale i pozostałych wartości Scrumowych. Obejmuje to konsekwentne komunikowanie wizji produktu i oczekiwań biznesowych zespołowi programistów.

Otwartość oznacza również gotowość do odpowiadania na pytania programistów i rozwiązywania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić. Właściciel Produktu aktywnie przekazuje i przyjmuje opinie oraz zachęca do dyskusji na temat optymalizacji, funkcjonalności etc. Praktyki te przyczyniają się do rozwoju efektywnej pracy zespołowej, a w rezultacie szybszego dostarczania produktów.

Przewodnik po korzyściach płynących z otwartości

Codzienna praca według głównych wartości Scrum przynosi szereg korzyści nie tylko Zespołowi Scrumowemu, ale i całemu projektowi. Po pierwsze, otwartość promuje przejrzystość, umożliwiając członkom zespołu jasne zrozumienie swojej pracy, wyzwań, a co za tym idzie, lepszą samoorganizację. Ta przejrzystość prowadzi do lepszej współpracy. Dzięki efektywniejszej komunikacji członkowie Zespołu Scrumowego chętniej dzielą się ze sobą nowymi pomysłami i spostrzeżeniami. Członkowie zespołu mogą otwarcie omawiać problemy, szukać wsparcia i wspólnie pracować nad wizją produktu. 

Otwartość sprzyja również zaufaniu w zespole. Kiedy członkowie zespołu są zachęcani do otwartości w swojej pracy, do wyrażania myśli i obaw, tworzy to środowisko dające każdemu członkowi poczucie bezpieczeństwa. Taka atmosfera powoduje że Developerzy oraz osoby z nimi współpracujące czują się szanowane. Feedback odnośnie działania zespołu, rozwoju produktu czy zakończenia celu Sprintu przyjmowany jest z otwartością, a członkowie Scrum Teamu są gotowi ponosić odpowiedzialność za swoje działania w dojrzały sposób.

Na koniec…

Otwartość jest fundamentalną wartością w Scrumie, promującą przejrzystość i zaufanie w zespole. Jej  przestrzeganie zachęca członków zespołu do otwartego dzielenia się postępami, wyzwaniami i wnioskami, umożliwiając wszystkim zrozumienie aktualnej sytuacji. Sprzyja to efektywnej komunikacji i współpracy, ponieważ każdy ma jasny obraz stanu projektu i może podejmować świadome decyzje.

Ponadto otwartość wykracza poza zespół, obejmując interesariuszy i szersze grono osób. Pozwala na aktywne angażowanie się, dzielenie się opiniami i uczenie się z ich perspektywy. To otwarte i całościowe podejście poprawia ogólne wyniki projektu i buduje silne relacje ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Przyjęcie otwartości jako wartości Scruma wzmacnia jednostki, pracę zespołową i ostatecznie prowadzi do zadowalających i znaczących wyników.