Obejrzyj nasze poprzednie Webinary

UDZIAŁ W WEBINARZE WARSZTATOWYM WIĄŻE SIĘ Z UDZIELENIEM ZGÓD NA:

1. Potwierdzam zapoznanie się z polityką przetwarzania danych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inetum Polska Sp. z o.o. („Inetum”) moich danych osobowych przekazanych Inetum w powyższym formularzu, w związku z moim uczestnictwem w „Akademii Inetum”, w celach niezbędnych do przeprowadzenia tych zajęć przez Inetum (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).2. Niniejszym na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na rzecz Inetum Polska z siedzibą w Warszawie, mieszczącą się pod adresem ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, KRS 0000008546 oraz podmiotów z grupy kapitałowej Inetum (dalej łącznie jako „Inetum”) bez zapłaty wynagrodzenia na:

a) utrwalanie przez Inetum mojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej,

b) rozpowszechnianie przez Inetum mojego wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w tym zwłaszcza wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz innych materiałach promocyjnych poprzez zamieszczenie wspomnianego wizerunku w wewnętrznej sieci informatycznej Inetum dostępnej w całej grupie Inetum, co w szczególności oznacza umieszczanie wspomnianego wizerunku na serwerach grupy Inetum oraz w newsletterze Inetum i w intranecie Inetum, a także zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej Inetum oraz w mediach społecznościowych Inetum (w tym Facebook, Instagram, LinkedIn), w celach związanych z promocją Inetum oraz warsztatów „Akademia Inetum”, a także wewnętrznymi potrzebami Inetum, a w szczególności wynikających z procedur, regulaminów i kultury korporacyjnej Inetum. Oświadczam, że: (i) wykorzystanie przez Inetum ww. fotografii na zasadach określonych w niniejszej zgodzie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, (ii) niniejsza zgoda obowiązuje na całym świecie i jest nieograniczona w czasie oraz podlega przepisom prawa polskiego (Inetum nie jest obowiązane do usuwania treści i/lub materiałów obejmujących wizerunek w zakresie, w jakim doszło do ich rozpowszechnienia w okresie trwania zgody).

3. Opcjonalnie mogę wyrazić również zgodę na:

a) kontakt ze strony Inetum ws. ofert rekrutacyjnych.

b) otrzymywanie od Inetum aktualności oraz innych informacji (w tym marketingowych) dotyczących Inetum. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Poniżej przekazujemy podsumowanie zasad przetwarzania Pańskich danych osobowych:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Inetum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: Wołoska 24, 02-675 Warszawa, KRS: 0000008546 (dalej „Inetum”);

2) Inetum będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, wysyłania newslettera i w związku z uczestnictwem w „Akademii Inetum”, zgodnie treścią oraz zakresem udzielonych zgód.;

3) Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych stanowi wyrażona zgoda, zaś przetwarzanie dotyczy wyłącznie wskazanych w zgodzie danych osobowych;

4) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią udzielonej zgody lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działań uzasadnionych komunikacją przez Inetum (chyba że dłuższe przetwarzanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów – np. udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, skargę lub żądanie);

5) Odbiorcą danych osobowych pozostaje Inetum, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Inetum – wyłącznie z ważnej przyczyny i w koniecznym zakresie, zaś powierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz podmiotu trzeciego nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania;

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane);

10) Dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Szersza informacja w Polityce Prywatności.